Facebook

Copyright

 

Alle door Juwelier Franken gemaakte afbeeldingen en teksten blijven eigendom van Juwelier Franken en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. De gebruiker is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Juwelier Franken te retourneren cq. zorg te dragen voor verwijdering van de afbeeldingen en teksten op straffe van een boete ten behoeve van Juwelier Franken van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de gebruiker hiermee in gebreke is.